RegulaminRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania ze Strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.favorito.pl/ prowadzony jest przez Izabela Wibig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085.2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się w następujący sposób:

3. Dostęp do Strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, to koszt połączenia internetowego ze Stroną, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin dostępny jest również w formacie PDF, w celu otwarcia dokumentu, Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca poleca w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który dostępny jest do pobrania bezpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.adobe.com

5. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326, 1285) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.§ 2 Warunki techniczne

1. Korzystanie z usług Strony internetowej jest możliwe pod następującymi warunkami:

2. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

4. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

5. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx.


6. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.§ 3 Informacja o zagrożeniach

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako korzystającego z sieci Internet.


2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:


3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Strony internetowej, w szczególności inny wygląd Strony, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Użytkownika co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Strony internetowej i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa umożliwia skierowanie do Usługodawcy zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@favorito.pl Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.2. Usługa „Wyszukiwanie” umożliwia wyszukiwanie treści poprzez dedykowane okienko „Szukaj w tej witrynie”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

§ 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Strony internetowej, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@favorito.pl a także w formie pisemnej na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25 / 258, 91 – 852 Łódź.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Izabela Wibig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085.

2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@favorito.pl lub korespondencyjnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

3. Administrator danych oświadcza, iż posiada niezbędne systemy informatyczne i stosuje odpowiednie procedury zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.


2. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony internetowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafiki, wzory i znaki dostępne w ramach Strony należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej oraz możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ze względu na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDoS), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Strony internetowej. Usługodawca podejmuje w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zagwarantować ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.


4. Usługodawca informuje Użytkowników o wszelkich błędach jak i awariach technicznych, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu oraz przewidywanym czasie ich usunięcia

5. Poza przerwami spowodowanymi błędami jak i awariami technicznymi mogą wystąpić również inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu modernizację Strony internetowej. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, informując o czasie trwania planowanej przerwy technicznej.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.08.2023 r.