Polityka prywatności i polityka Cookies

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Strony internetowej oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Izabela Wibig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085.

2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@favorito.pl lub korespondencyjnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.


§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:


2. Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

§ 4 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem organów państwowych, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Organom Krajowej Administracji Skarbowej.


2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora.


3. Administrator danych korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@favorito.pl lub pisemnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25 / 158, 91 – 852 Łódź


3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.


4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.


§ 6 Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej, z tym zastrzeżeniem, iż niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.


Polityka cookies

§ 1 Pliki Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Strony internetowej.

2. Każda osoba odwiedzająca Stronę internetową, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze Strony internetowej.

3. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę internetową nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:2. Poniżej rodzaje plików cookies:Pliki cookies niezbędne (1) są konieczne do funkcjonowania strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.


Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności

test_cookie doubleclick.net HTTP 1 dzień

Pliki cookies statystyczne (2) pomagają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.


Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności

_ga favorito.pl HTTP 2 lata

_ga_#           favorito.pl       HTTP       2 lata

Pliki cookies marketingowe (4) – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności

_gcl_au   favorito.pl HTTP 3 miesiące

ads/ga-audiences   google.ie PIXEL Sesyjny

GFE_RTT docs.google.com       HTTP       Sesyjny

IDE   doubleclick.net HTTP 1 rok

§ 3 Zarządzanie plikami cookies

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na Stronie internetowej (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Stronę internetową z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.


2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej https://www.favorito.pl/ można skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na przycisk „Pokaż szczegóły”, znajdujący się na banerze, zawierającym informacje na temat plików cookies. Po kliknięciu na przycisk „Pokaż szczegóły” nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie będzie możliwe skonfigurowanie swoich osobistych preferencji.

3. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Strony internetowej ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze Strony internetowej.