Polityka prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.favorito.pl

 

2. Administratorem danych osobowych jest Izabela Wibig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085.

3. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@favorito.pl lub pod adresem korespondencyjnym: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

4. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. rejestracja Konta w Sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 4. realizacja prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 5. realizacja uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 6. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 7. zapewnienie kontaktu z Administratorem danych za pomocą formularza elektronicznego, poczty elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 8. wysyłanie informacji i/lub ofert handlowych po wyrażeniu zgody przez Klienta, dla celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, adres dostawy/adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umów sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Niepodanie danych podczas rejestracji Konta Klienta uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

 2. z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz podatkowej. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

 

4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. firma kurierska realizująca dostawę towarów,

 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne,

 3. dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego,

 4. podmiot świadczący usługę hostingu,

 5. biuro rachunkowe.

 

5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 1. dla celu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy, dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

 2. dla celu związanego z prowadzeniem działań marketingowych, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu lub wniesienia sprzeciwu w zależności, które ze zdarzeń nastąpi, jako pierwsze,

 3. dla celu związanego z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej, dane są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

 4. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

 

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),

 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

§ 3 Pliki Cookies

 

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

 

2. Podczas wizyty na naszej stronie Internetowej, administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

 1. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

 2. zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia,

 3. dostosowania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony),

 4. kod śledzenia google analitics.

3. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez stronę Sklepu internetowego oraz ich zastosowanie:

 

Nazwa Cookies

 

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

 

 

Selly_cookies

 

Wykorzystywane, jako niezbędne - konieczne do poruszania się po Sklepie oraz funkcjonalne - do "zapamiętania" preferencji użytkownika. Ciasteczka oprogramowania Selly nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

 

Koniec sesji

 

PHPSESSID

 

Ten własny plik cookie służy do przechowywania informacji o wizytach na Sklepie oraz umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji Sklepu internetowego. Ten plik cookie nie zawiera żadnych informacji osobowych, a jego ważność wygasa wraz z końcem wizyty użytkownika na Sklepie. Po zamknięciu przeglądarki internetowej plik jest usuwany.

 

 

Koniec sesji

 

4. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik w dziale pomoc.

 

5. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Chrome: link

 2. Firefox: link

 3. Safari: link

 4. Internet Explorer: link

 

 

 

Szybki kontakt
Zadzwoń: 660 596 391 (opłata wg stawki operatora)
Napisz: biuro@favorito.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.