Regulamin obowiązujący od 25-12-2014

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.favorito.pl prowadzony jest przez Izabela Wibig prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085, adres poczty elektronicznej: biuro@favorito.pl numertelefonu: 660 596 391.

Adres korespondencyjny/Obsługa reklamacji:

BODY FAN, Izabela Wibig

ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź

Adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@favorito.pl

Numer telefonu kontaktowego:660 596 391(opłata wg stawki operatora)

2. Terminologia pojęć użytych w regulaminie:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie.

 • Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie.

 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

 • Konsument zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.favorito.pl

 • Sprzedawca/Usługodawca – Izabela Wibig prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085, adres poczty elektronicznej: biuro@favorito.pl numertelefonu: 660 596 391.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

 • rejestracja i udostępnienie funkcjonalności Konta,

 • składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia,

 • usługi dodatkowe: „Newsletter”, „Przechowalnia”, „Odzyskaj hasło”, „Formularz kontaktowy”, „Opinie”, „Poleć produkt”, „Zapytaj o produkt”.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiemkorzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,

 • połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail,

 • włączona obsługa JavaScript, plików Cookies,

 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

 • przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari,

 • minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, odt, txt, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.Korzystając z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Klient powinien stosować właściwe oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności powinien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz programów chroniących urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§ 3 Pliki Cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików Cookies. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczane są do korzystania ze stron Sklepu. Sklep wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne (session Cookies) oraz stałe (persistent Cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Mechanizm działania plików Cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. Aby dokonać rejestracji należy w zakładce „Twoje Konto”, kliknąć na ikonę „Załóż Konto” i podać następujące dane:

 • adres e-mail, hasło, powtórz hasło,

 • imię, nazwisko,

 • firma (pole nieobowiązkowe),

 • kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu, numer telefonu,

 • polecający (pole nieobowiązkowe),

 • kliknąć na ikonę „Zarejestruj się”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, Usługobiorca otrzymuje drogą mailową potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. Aktywacja Kontanastępuje w chwili kliknięcia na link „Aktywuj Konto”.Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu/adresu e-mail oraz hasła. W ramach utworzonego Konta Usługobiorca ma dostęp do panelu „Twoje Konto”, który umożliwia modyfikację danych.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

4. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro@favorito.pl lub w formie pisemnej na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158 91 – 852 Łódź. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 5 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na ikonę „Do koszyka”. Następnie Klient może kontynuować zakupy, klikając na ikonę Kontynuuj zakupy, lub sfinalizować zakup, klikając na ikonę „Przejdź do koszyka”.

3. Następnie Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące opcje:

 • bez rejestracji i logowania – klikamy na ikonę „Szybki Zakup”,

 • rejestracja Konta – klikamy na ikonę „Załóż Konto”,

 • jako zarejestrowany – klikamy na ikonę „Zaloguj się”.

4. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej rejestracji Konta obowiązuje procedura opisana w § 4 (pkt 1-3).

5. Składając zamówienie za pomocą Formularza zamówienia (Szybki Zakup), należy podać adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica (numer domu/lokalu), numer telefonu. Następnie zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia z możliwością modyfikacji informacji podanych w zamówieniu. W celu sfinalizowania zamówienia klikamy na ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu w formacie PDF.

§ 6 Ceny

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 7 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności PayU,

 • płatność za pobraniem – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,

 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. Płatność przelewem następuje na podane rachunki bankowe:

TOYOTA Bank – 67 2160 0003 2000 1615 0779 0001

mBank – 23 1140 2004 0000 3702 7484 6196

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

§ 8 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: DPD, Poczta Polska. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku płatności przelewem, towar wysyłany jest po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku płatności za pobraniem, termin dostawy towaru rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

3. Terminy dostawy:

 • Poczta Polska – dostawa towaru odbywa się w terminie 1-3 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi,

 • DPD – dostawa towaru odbywa się w terminie 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi,

4. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Koszty dostawy towaru są następujące:

 • płatność przelewem: przesyłka kurierska Pocztex 48 – 12,00 zł,

 • płatność przelewem: przesyłka Kurier DPD – 15,00 zł,

 • płatność za pobraniem: przesyłka kurierska Pocztex 48 – 17,00 zł,

 • płatność za pobraniem: przesyłka Kurier DPD – 19,00 zł.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, od poniedziałku do piątku od 10: 00 do 13: 00.

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

 • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, telefonicznie pod numerem: 660 596 391 oraz drogą mailową na adres: biuro@favorito.pl

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym w §9 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §10 pkt 7 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@favorito.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

2.Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • zawartej w drodze aukcji publicznej,

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,

 • złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź http://www.wiih.lodz.pl/

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej BODY FAN Izabela Wibig do kontaktu to: biuro@favorito.pl

§ 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” podczas składania zamówienia jak i po zalogowaniu do Konta, w zakładce „Twoje Konto/Zmiana danych” a także wpisując adres e-mail w okienku „Newsletter” na stronie Sklepu. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres: biuro@favorito.pl lub po zalogowaniu do Konta, w zakładce „Twoje Konto/Zmiana danych” i cofnięciu zgody na wysyłkę Newslettera. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Przechowalnia” dostępna jest dla Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia tworzenie listy własnych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy uzyskać dostęp do Konta, wybrać produkt mający być przedmiotem usługi i kliknąć na ikonę „Dodaj do przechowalni”. Usługa Przechowalnia”świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Przypomnij hasło”dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu „Twoje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Twoje Konto”, oraz na ikonę „Skorzystaj z przypomnienia”. Następnie należy podać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia wysyłanie zapytań do Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy wpisać treść zapytania, podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa „Opinie”dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia dodawanie komentarzy do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na karcie produktu na ikonę „Opinie kupujących”, następnie należy dokonać oceny produktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek, wpisać odpowiednią treść opinii, podać imię/nick lub inną nazwę identyfikującą wpisującego oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Opinie” świadczona jest nieodpłatnie.

6. Usługa „Poleć produkt” dostępna jest dla Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać produkt mający być przedmiotem polecenia i kliknąć na ikonę „Poleć produkt”. W okienku komunikatu należy wpisać odpowiednią treść wiadomości lub skorzystać z treści automatycznie wygenerowanej przez system Sklepu, wpisać adres e-mail nadawcy, adres e-mail znajomego i kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa Poleć produkt”świadczona jest nieodpłatnie.

7. Usługa „Zapytaj o produkt”dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na karcie produktu na ikonę „Zapytaj o produkt”. W okienku komunikatu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 13 Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia naikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz zmiany sposobu płatności. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Twoje Konto”.

§ 14 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można składać telefonicznie pod numerem: 660 596 391, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@favorito.pl lub pisemnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 15 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.). Administrator danych osobowych oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr księgi: 130809).

2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres poczty e-mail, numer identyfikacji podatkowej. Usługodawca przekazuje dane osobowe Klientów firmie kurierskiej DPD oraz Poczta Polska w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu do Konta na Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@favorito.pl lub pisemnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 luty 2017 roku.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, adres e-mail: biuro@favorito.pl numertelefonu: 660 596 391

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 660 596 391 (opłata wg stawki operatora)
Napisz: biuro@favorito.pl
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.